Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek / 08:30 – 16:30

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa wprowadza wiele form finansowej pomocy, skierowanej do przedsiębiorców – pracodawców, w tym do „samozatrudnionych”, jak również osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Są to:

– świadczenie postojowe w kwocie 2.080,00 zł brutto,

– zwolnienie z opłacania składek ZUS,

– dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych z FGŚP lub na podstawie umowy zawieranej ze starostą właściwego Powiatowego Urzędu Pracy,

– pożyczka w kwocie do 5.000,00 zł.

Nasi prawnicy, którzy skrupulatnie śledzą ustawy dotyczące instrumentów wsparcia dla osób i firm, przeanalizują Twoją sytuację i dobiorą adekwatne rozwiązania, pomocne w przetrwaniu kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią COVID-19.

Poinstruujemy, jakie świadczenia z tarczy należą się Tobie i Twojej firmie, przeprowadzimy przez skomplikowaną, biurokratyczną procedurę ich pozyskania od właściwych organów, dbając o poprawność składanych wniosków, które są podstawą udzielenia wsparcia finansowego.

Opracował

Radca prawny Przemysław Tuleja

Bieg terminów a stan epidemii wywołany COVID-19

 

Z powodu wprowadzonego stanu epidemii ogłoszonego wskutek rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zmianie uległy zasady biegu terminów w sprawach sądowych cywilnych i karnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

 

Poza wyjątkami wyszczególnionymi w ustawie z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.), bieg terminów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Terminy, które w wyniku wejścia w życie w/w ustawy nie rozpoczęły się, będą biegły na nowo po ustaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Terminy, które w wyniku obowiązywania przepisów w/w ustawy uległy zawieszeniu, będą biegły dalej po ustaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Nie rozpoczynają biegu, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, terminy:

 • od których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
 • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
 • przedawnienia,
 • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
 • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
 • do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

 

Terminy sądowe i procesowe nie rozpoczynają biegu, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu w sprawach:

 • sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,
 • egzekucyjnych,
 • karnych,
 • karnych skarbowych,
 • wykroczeń,
 • administracyjnych,
 • wynikających z prowadzonych postępowań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • celno-skarbowych,
 • prowadzonych na podstawie art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
 • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

 

Powyższe NIE DOTYCZY:

– spraw pilnych, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności;

– terminów dotyczących wyborów lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

– terminów dotyczących wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego;

– terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawy pilne:

 • w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania;
 • w których jest stosowane zatrzymanie;
 • w których orzeczono środek zabezpieczający;
 • przesłuchanie świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–185c albo art. 316 §3 kodeksu postępowania karnego, gdy podejrzany jest zatrzymany;
 • dotyczące europejskiego nakazu aresztowania;
 • dotyczące zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;
 • w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
 • o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
 • o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • w kwestii umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;
 • w kwestii umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo–wychowawczej;
 • z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, wymienionych w pkt 9–12;
 • dotyczące wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;
 • o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
 • dotyczące przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
 • dotyczące rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego;
 • w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

 

WAŻNE!

W okresie wstrzymania rozpoczęcia biegu terminów lub zawieszenia biegu terminów skuteczne pozostają:

 • Czynności dokonane w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych, w postępowania sądowych cywilnych i karnych oraz w sprawach w których, na podstawie odrębnych przepisów, przeprowadzane są kontrole,
 • Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku.

 

Z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony, sąd lub podmiot, prowadzący postępowanie (kontrolę), może wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą.

 

Pomimo instytucji zawieszenia terminów, właściwy organ, sąd lub podmiot może wezwać stronę lub uczestnika do dokonania czynności wynikających z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby  spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

 

 

Nadto, wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów NIE DOTYCZY:

 • opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, przez organy, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji przez organy, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
 • składania wniosków dotyczących studium uwarunkowań i planu miejscowego, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • wydania decyzji w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • procedur związanych z ustalaniem lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
 • niektórych terminów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • niektórych terminów, o których mowa w ustawie z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
 • niektórych terminów, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

 

Dodatkowo, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu termin:

1) na milczące załatwienie sprawy,

2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,

3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

 

Powyższe nie dotyczy spraw wyszczególnionych w art. 15zzs ust. 8a ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.), które swoje źródło posiadają w odrębnych ustawach takich jak:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

 

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów, nie dotyczy postępowań, kontroli i inspekcji, przeprowadzanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne i przepisów dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli ich nieprzeprowadzenie może spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt albo poważną szkodę dla interesu społecznego.

W szczególności właściwy organ może podjąć działania w celu wydania decyzji w sprawie, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a nadto wyrazić swoje stanowisko w sprawie lub wydać odpowiednią interpretację indywidualną.

 

Pamiętaj! W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19:

– co do zasady bieg terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu;

– w wyjątkowych przypadkach, sąd lub właściwy organ może wyznaczyć termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą;

– nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych dotyczących spraw pilnych;

– nie biegnie przedawnienie karalności czynu;

– nie biegnie przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;

– nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego;

– nie mają zastosowania przepisy dotyczące bezczynności, przewlekłości postępowania lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki;

– nie mają zastosowania przepisy dotyczące obowiązku organu, prowadzącego postępowanie, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie;

– nie wymierza się kar, grzywien organom lub podmiotom prowadzącym postępowanie za nieterminowe załatwienie sprawy,

– nie zasądza się od organów lub podmiotów prowadzących postępowanie sum pieniężnych na rzecz skarżących, za niewydanie rozstrzygnięcia w terminie określonym w przepisie.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.)

 

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej.

 

Opracowała

Radca prawny Joanna Dolecka